Rosaria Kalma

Rosaria

Kalma

New York City, New York

🇺🇸 The United States

Also serving:

Franklin Square (The United States)

Studio Name

Rosaria Lucia Photography